A VERSELEMZÉS.HU kínálata

 

 

 

 

 

 

Magyar irodalmi korszakok

Régi magyar irodalom

A kezdetek

A magyar ősköltészet jellemzői, műfajai és kutatói
A magyar epika legősibb típusai

A magyar középkor irodalma

A középkori magyar irodalom (Árpád-és Anjou-kor)
A magyar egyházi irodalom kezdetei

A magyar reneszánsz irodalma

Janus Pannonius
Gryllushoz (elemzés)
Kigúnyolja Galeotto zarándoklását (elemzés)
Búcsú Váradtól (elemzés)
Mikor a táborban megbetegedett (elemzés)
Pannónia dicsérete (elemzés)
Mars istenhez békességért (elemzés)
A narni-i Galeottóhoz (elemzés)
Egy dunántúli mandulafáról (elemzés)
Saját lelkéhez (elemzés)

Bornemissza Péter
Siralmas énnéköm (elemzés)

Balassi Bálint
Balassi Bálint megkomponált versgyűjteménye (ismertető írás)
Hogy Júliára talála, így köszöne neki (elemzés)
Az ő szerelmének örök és maradandó voltáról (elemzés)
Darvaknak szól (elemzés)
Júliát hasonlítja a szerelemhez (elemzés)
Kiben az kesergő Celiárul ír (elemzés)
Kiben az Celia szerelméért való gyötrelméről szól hasonlítván az szerelmet hol malomhoz s hol haranghoz (elemzés)
Egy katonaének (elemzés)
Ó, én édes hazám, te jó Magyarország (elemzés)
Borivóknak való (elemzés)
Széllel tündökleni (elemzés)
Kiben bűne bocsánatáért könyörgett akkor, hogy házasodni szándékozott (elemzés)
Adj már csendességet (elemzés)

A reformáció irodalma

A reformáció kora és irodalma (ismertető leírás)

A magyar barokk irodalma

Zrínyi Miklós
Szigeti veszedelem (elemzés)

Mikes Kelemen
Törökországi levelek (elemzés)

Klasszikus magyar irodalom

A magyar felvilágosodás irodalma

A felvilágosodás kora és eszméi (ismertető írás)

Batsányi János
Kufstein hatása Batsányi életére és költészetére
A franciaországi változásokra (elemzés)
A látó (elemzés)
A rab és a madár (elemzés)

Fazekas Mihály
Lúdas Matyi (elemzés, rövid tartalom)
Fazekas Mihály költészete (ismertető írás Fazekas verseiről)
Lúdas Matyi-kvíz (játék diákoknak)

Kazinczy Ferenc
Kazinczy Ferenc levelezése (ismertető írás)

Kármán József
Kármán József élete
Kármán József munkássága
Fanni hagyományai (elemzés)
Fanni hagyományai (olvasónapló)

Csokonai Vitéz Mihály
Csokonai és Lilla (Vajda Julianna) szerelmének története
Az estve (elemzés)
Konstancinápoly (elemzés)
A vidám természetű poéta (elemzés)
Tartózkodó kérelem (elemzés)
A Magánossághoz (elemzés)
Szerelemdal a csikóbőrös kulacshoz (elemzés)
A tihanyi Ekhóhoz (elemzés)
A Reményhez (elemzés)
Az ember, a poézis első tárgya (elemzés)

Berzsenyi Dániel
Berzsenyi egyénisége és költői világa
Berzsenyi és Kölcsey vitája: a „goromba recenzió” hátteréről
A magyarokhoz I. (elemzés)
A magyarokhoz II. (elemzés)
Osztályrészem (elemzés)
Horác (elemzés)
Búcsúzás Kemenes-Aljától (elemzés)
A közelítő tél (elemzés)
Levéltöredék barátnémhoz (elemzés)
Vitkovics Mihályhoz (elemzés)
Fohászkodás (elemzés)
Dukai Takács Judithoz (elemzés)

A reformkor irodalma

báró Eötvös József
A vár és a kunyhó (elemzés)

Romantika és népiesség (1849-ig)

Katona József
Bánk bán (elemzés)
Bánk bán (elemzés + cselekmény)
Bánk bán (olvasónapló)
Bánk bán (tartalom) – rövidebb

Kölcsey Ferenc
Kölcsey Ferenc élete
Kölcsey Ferenc munkássága
Elfojtódás (elemzés)
Himnusz (elemzés)
Vanitatum vanitas (elemzés)
Zrínyi dala (elemzés)
Huszt (elemzés)
Zrínyi második éneke (elemzés)
Csolnakon (elemzés)

Vörösmarty Mihály
Szózat (elemzés)
Késő vágy (elemzés)
A Guttenberg-albumba (elemzés)
Ábránd (elemzés)
A merengőhöz (elemzés)
Liszt Ferenchez
Gondolatok a könyvtárban (elemzés)
Az emberek (elemzés)
Országháza (elemzés)
Emlékkönyvbe (elemzés)
Előszó (elemzés)
A vén cigány (elemzés)
Szép Ilonka (elemzés)

Petőfi Sándor
Petőfi Sándor pályája és művei vázlatosan
Népies helyzetdalok, bordalok, életképek, zsánerképek, idillek:
A borozó (elemzés)
Hortobágyi kocsmárosné (elemzés)
Befordúltam a konyhára (elemzés)
A szerelem, a szerelem (elemzés)
Ez a világ amilyen nagy (elemzés)
A virágnak megtiltani nem lehet (elemzés)
Temetésre szól az ének (elemzés)
Szeget szeggel (elemzés)
A csaplárné a betyárt szerette (elemzés)
Megy a juhász szamáron (elemzés)
Falu végén kurta kocsma (elemzés)
Pató Pál úr (elemzés)
Anyám tyúkja (elemzés)
A négyökrös szekér (elemzés)
Én-versek:
Távolból (elemzés)
Én (elemzés)
Jövendölés (elemzés)
Megúnt rabság (elemzés)
Hazámban (elemzés)
Egy telem Debrecenben (elemzés)
Családversek:
Füstbement terv (elemzés)
Egy estém otthon (elemzés)
István öcsémhez (elemzés)
Szülőimhez (elemzés)
A jó öreg kocsmáros (elemzés)
A vén zászlótartó (elemzés)
Tájversek:
Az alföld (elemzés)
Falun (elemzés)
A csárda romjai (elemzés)
A Tisza (elemzés)
A puszta télen (elemzés)
Kiskunság (elemzés)
Szülőföldemen (elemzés)
Ars poetica jellegű versek:
A természet vadvirága (elemzés)
Képzetem (elemzés)
Dalaim (elemzés)
A XIX. század költői (elemzés)
Felhők-ciklus:
Itt állok a rónaközépen (elemzés)
Episztolák:
Levél Várady Antalhoz (elemzés)
Levél Arany Jánoshoz (elemzés)
Gondolati költemények:
Világosságot! (elemzés)
Létösszegző versek:
Itt benn vagyok a férfikor nyarában (elemzés)
Lélektani versek (magánélet-közszereplés dilemmája):
Miért kísérsz (elemzés)
A hegyek közt (elemzés)
Pacsirtaszót hallok megint (elemzés)
Szerelmes versek:
1. Csapó Etelka (Cipruslombok Etelke sírjáról)
Ha életében (elemzés)
2. Mednyánszky Berta (Szerelem gyöngyei)
Fa leszek, ha… (elemzés)
3. Szendrey Júlia
Költői ábránd volt, mit eddig érzék (elemzés)
Reszket a bokor, mert… (elemzés)
Szeptember végén (elemzés)
Minek nevezzelek (elemzés)
Nem kategorizálható versek:
Itt van az ősz, itt van ujra (elemzés)
Közéleti, hazafias, forradalmi versek:
Honfidal (elemzés)
A magyar nemes (elemzés)
Palota és kunyhó (elemzés)
Magyar vagyok (elemzés)
A kutyák dala és A farkasok dala (elemzés)
A nép (elemzés)
A nép nevében (elemzés)
Az ítélet (elemzés)
Beszél a fákkal a bús őszi szél (elemzés)
Egy gondolat bánt engemet (elemzés)
Okatootáia (elemzés)
A magyar politikusokhoz (elemzés)
Szilveszter éje 1847-ben (elemzés)
Olaszország (elemzés)
1848 (elemzés)
Az országgyűléshez (elemzés)
Nemzeti dal (elemzés)
A szabadsághoz (elemzés)
Föltámadott a tenger (elemzés)
A királyokhoz (elemzés)
Respublika (elemzés)
Újév napján, 1849 (elemzés)
Európa csendes, újra csendes (elemzés)
Szörnyű idő (elemzés)
Verses epikai művek:
János vitéz (tartalom röviden + műismertető)

A magyar irodalom 1850-1908 között

Arany János
Arany János élete
Arany János munkássága
A rab gólya (elemzés)
Évek, ti még jövendő évek (elemzés)
Letészem a lantot (elemzés)
Ősszel (elemzés)
Kertben (elemzés)
Családi kör (elemzés)
Visszatekintés (elemzés)
A lejtőn (elemzés)
Az örök zsidó (elemzés)
Ágnes asszony (elemzés)
V. László (elemzés)
Szondi két apródja (elemzés)
A walesi bárdok (elemzés)
Zách Klára (elemzés)
Tetemre hívás (elemzés)
Híd-avatás (elemzés)
Tengeri-hántás (elemzés)
Vörös Rébék (elemzés)
Epilógus (elemzés)
Naturam furca expellas (elemzés)
Mindvégig (elemzés)
Toldi (tartalom röviden + műismertető)
Toldi estéje (elemzés)
Toldi estéje (tartalom röviden + műismertető)
Toldi szerelme (tartalom röviden + műismertető)
Buda halála (tartalom röviden + műismertető)

Madách Imre
Az ember tragédiája (elemzés)

A magyar előmodernség irodalma

Vajda János
Sirámok (elemzés)
A virrasztók (elemzés)
A vaáli erdőben (elemzés)
Az üstökös (elemzés)
Húsz év múlva (elemzés) – vendégbloggertől
Nádas tavon (elemzés)
Harminc év után (elemzés)
Őszi tájék (elemzés)

Modern magyar irodalom

Nyugat-korszak

Ady Endre
Új versek kötet (ismertető írás)
Ars poeticák, én-versek:
Góg és Magóg fia vagyok én… (elemzés)
Új vizeken járok (elemzés)
A muszáj Herkules (elemzés)
Szeretném, ha szeretnének / Sem utódja, sem boldog őse… (elemzés)
Hunn, új legenda (elemzés)
Magyarságversek, ugar-versek, nemzetostorozó versek:
A Hortobágy poétája (elemzés)
A magyar Messiások (elemzés)
A Tisza-parton (elemzés)
Vízió a lápon (elemzés)
A magyar Ugaron (elemzés)
Nekünk Mohács kell (elemzés)
A föl-földobott kő (elemzés)
Párizs-versek:
Páris, az én Bakonyom (elemzés)
A Szajna partján (elemzés)
A Gare de l’Esten (elemzés)
Szerelmi költészet:
1. Léda (Diósy Ödönné Brüll Adél)
Meg akarlak tartani (elemzés)
Héja-nász az avaron (elemzés)
Örök harc és nász (elemzés)
Lédával a bálban (elemzés)
Elbocsátó, szép üzenet (elemzés)
2. Csinszka (Boncza Berta)
Őrizem a szemed (elemzés)
Nézz, Drágám, kincseimre (elemzés)
Pénz-versek
Harc a Nagyúrral (elemzés)
Az ős Kaján (elemzés)
Gondolati költemény:
Kocsi-út az éjszakában (elemzés)
Istenes versek:
A Sion-hegy alatt (elemzés)
Az Istenhez hanyatló árnyék (elemzés)
Halál-versek:
Párisban járt az Ősz (elemzés)
Sírni, sírni, sírni (elemzés)
A fekete zongora (elemzés)
A Halál rokona (elemzés)
Kurucversek:
Sípja régi babonának (elemzés)
Bujdosó kuruc rigmusa (elemzés)
Forradalmi versek:
A márciusi Naphoz (elemzés)
Rohanunk a forradalomba (elemzés)
Háborúellenes versek:
Mag hó alatt (elemzés)
Az eltévedt lovas (elemzés)
Intés az őrzőkhöz (elemzés)
Ember az embertelenségben (elemzés)
Emlékezés egy nyár-éjszakára (elemzés)
Krónikás ének 1918-ból (elemzés)

Krúdy Gyula
Szindbád (elemzés)

Móricz Zsigmond
Tragédia (elemzés)
Barbárok (elemzés)
Szegény emberek (elemzés)

Babits Mihály
In Horatium (elemzés)
Messze… messze… (elemzés)
Fekete ország (elemzés)
Hegeso sírja (elemzés)
A lírikus epilógja (elemzés)
Esti kérdés (elemzés)
Az őszi tücsökhöz (elemzés)
Húsvét előtt (elemzés)
Fortissimo (elemzés)
Petőfi koszorúi (elemzés)
A gazda bekeríti házát (elemzés)
Cigány a siralomházban (elemzés)
Mint különös hírmondó (elemzés)
Vers a csirkeház mellől (elemzés)
Csak posta voltál (elemzés)
Ősz és tavasz között (elemzés)
Balázsolás (elemzés)
Jónás könyve (elemzés)
Jónás imája (elemzés)

Kosztolányi Dezső
A szegény kisgyermek panaszai kötet (elemzés)
Mint aki a sínek közé esett (elemzés)
Mostan színes tintákról álmodom (elemzés)
Azon az éjjel (elemzés)
Boldog, szomorú dal (elemzés)
Számadás (elemzés)
Vörös hervadás (elemzés)
Őszi reggeli (elemzés)
Esti Kornél éneke (elemzés)
Marcus Aurelius (elemzés)
Halotti beszéd (elemzés)
Hajnali részegség (elemzés)
Szeptemberi áhítat (elemzés)
Ének a semmiről (elemzés)
Édes Anna (elemzés)
Esti Kornél (elemzés)

Juhász Gyula
Tanár úr volnék (elemzés)
Gulácsy Lajosnak (elemzés)
Tiszai csönd (elemzés)
Milyen volt… (elemzés)
Tápai lagzi (elemzés)
Anna örök (elemzés)

Tóth Árpád
Meddő órán (elemzés)
Hajnali szerenád (elemzés)
Rímes, furcsa játék (elemzés)
Elégia egy rekettyebokorhoz (elemzés)
Körúti hajnal (elemzés)
Esti sugárkoszorú (elemzés)
Lélektől lélekig (elemzés)
Jó éjszakát! (elemzés)

Avantgárd

Kassák Lajos
Mesteremberek (elemzés)
A ló meghal a madarak kirepülnek (elemzés)
Fújjad csak furulyádat (elemzés)

A XX. század közepe

Szabó Lőrinc
Az Egy álmai (elemzés)
Semmiért Egészen (elemzés)
Különbéke (elemzés)
Dsuang Dszi álma (elemzés)
Tücsökzene (elemzés)
Babits (elemzés)
A huszonhatodik év (elemzés)
Mindenütt ott vagy (elemzés)
Mozart hallgatása közben (elemzés)
A teljesség felé (elemzés)

Illyés Gyula
Egy mondat a zsarnokságról (elemzés)
Bartók (elemzés)
Koszorú (elemzés)

József Attila
Tiszta szívvel (elemzés)
Klárisok (elemzés)
Medáliák (elemzés)
Holt vidék (elemzés)
Külvárosi éj (elemzés)
Téli éjszaka (elemzés)
A város peremén (elemzés)
Reménytelenül (elemzés)
Óda (elemzés)
Eszmélet (elemzés)
Levegőt! (elemzés)
A Dunánál (elemzés)
Nagyon fáj! (elemzés)
Nem emel föl (elemzés)
Flórának (elemzés)
Ars poetica (elemzés)
Bukj föl az árból (elemzés)
Hazám (elemzés)
Tudod, hogy nincs bocsánat (elemzés)
Karóval jöttél (elemzés)
Talán eltűnök hirtelen (elemzés)
Ime, hát megleltem hazámat (elemzés)
Kései sirató (elemzés)

Radnóti Miklós
Mint a bika (elemzés)
Járkálj csak, halálraítélt! (elemzés)
Tétova óda (elemzés)
Első ecloga (elemzés)
Negyedik ecloga (elemzés)
Hetedik ecloga (elemzés)
Kortárs útlevelére (elemzés)
A la recherche (elemzés)
Erőltetett menet (elemzés)
Razglednicák (elemzés)
Töredék (elemzés)

Weöres Sándor
A teljesség felé (elemzés)
Dalok Na Conxy Panból (elemzés)
Őszi éjjel izzik a galagonya (elemzés)
Háromrészes ének (elemzés)
XX. századi freskó (elemzés)
Négy korál (elemzés)

Pilinszky János
Halak a hálóban (elemzés)
Harbach 1944 (elemzés)
Apokrif (elemzés)
Négysoros (elemzés)
Harmadnapon (elemzés)
Francia fogoly (elemzés)

Nagy László
Ki viszi át a szerelmet (elemzés)
Himnusz minden időben (elemzés)
József Attila! (elemzés)
Menyegző (elemzés)
Versben bujdosó (elemzés)

Márai Sándor
Halotti beszéd (elemzés)

Dsida Jenő
Nagycsütörtök (elemzés)

Vas István
Cambridge-i elégia (elemzés)
Óda a tegnapi asszonyokhoz (elemzés)

Juhász Ferenc
A szarvassá változott fiú kiáltozása a titkok kapujából (elemzés)

Nemes Nagy Ágnes
Ekhnáton jegyzeteiből (elemzés)

Ottlik Géza
Iskola a határon (elemzés)

Sütő András
Csillag a máglyán (olvasónapló)

Posztmodern

Kortárs magyar irodalom

***

Világirodalmi korszakok

Ókor

Líra

Ógörög lírikusok

Szapphó
Édesanyám! nem perdül a rokka (elemzés)
Úgy tűnik nékem… (elemzés)
Aphroditéhoz (elemzés)

Alkaiosz
Bordal (elemzés)
A hajó (elemzés)

Anakreón
Gyűlölöm (elemzés)
Engem a Szerelem… (elemzés)
Töredék a halálról (elemzés)

Római lírikusok

Caius Valerius Catullus
Éljünk, Lesbia… (elemzés)
Lesbia madárkája (elemzés)
Gyűlölök és szeretek (elemzés)

Publius Vergilius Maro
IX. ecloga (elemzés)

Quintus Horatius Flaccus
Licinius Murenához (elemzés)
Thaliarchushoz (elemzés)
Leuconoéhoz (elemzés)

Középkor

Assisi Szent Ferenc
Naphimnusz (elemzés)

Jacopone da Todi
Stabat mater (elemzés)

Walther von der Vogelweide
A hársfaágak csendes árnyán… (elemzés)
Ó jaj, hogy eltűnt minden… (elemzés)

François Villon
Kis Testamentum (elemzés)
Nagy Testamentum (elemzés)
● A szép fegyverkovácsné panasza (elemzés)
● Ballada a Vastag Margot-ról (elemzés)
● Ballada a hajdani hölgyekről (elemzés)
● Jó tanítás balladája a rossz életűeknek (elemzés)
● Záróballada (elemzés)
Gyász-irat, melyet maga s társai számára szerzett a költő, mialatt fölakasztásukat várták (elemzés)

Reneszánsz

A reneszánsz kor általános jellemzői, művészete és irodalma
Az angol reneszánsz színház és dráma

Francesco Petrarca
Daloskönyv (ismertető írás)
Ti szerencsés füvek, boldog virágok… (elemzés)
Magamban, lassan, gondolkodva járom… (elemzés)
Pó, földi kérgem bárhogy is sodorjad… (elemzés)

Giovanni Boccaccio
Dekameron (elemzés)

William Shakespeare
Rómeó és Júlia (elemzés)
LXXV. szonett (elemzés)
LII. szonett (elemzés)

Klasszicizmus

Jean Racine
Phaedra (olvasónapló)

Felvilágosodás

Voltaire
Candide vagy az optimizmus (elemzés)

Német klasszicizmus, szentimentalizmus

Johann Wolfgang von Goethe
Goethe élete és munkássága
Vándor éji dala (elemzés)
A Tündérkirály (elemzés)

Friedrich Schiller
Az örömhöz (elemzés)

Romantika

Friedrich Hölderlin
Az élet felén (elemzés)

Novalis
Himnuszok az éjszakához (elemzés)

Heinrich Heine
Dalok könyve (elemzés)
A dal szárnyára veszlek (elemzés)
A Loreley (elemzés)

William Wordsworth
Táncoló tűzliliomok (elemzés)

Samuel Taylor Coleridge
Kubla kán (elemzés)

George Gordon Byron
Childe Harold búcsúja (elemzés)

Percy Bysshe Shelley
Óda a nyugati szélhez (elemzés)

John Keats
Óda egy görög vázához (elemzés)

Edgar Allan Poe
A holló (elemzés)

Victor Hugo
Az éj, az éj, az éj (elemzés)

XIX. század

Próza (utóromantika, realizmus)

Stendhal
Vörös és fekete (elemzés)

Honoré de Balzac
Goriot apó (elemzés)
Goriot apó (olvasónapló)
Goriot apó (idézetek)

Nyikolaj Vasziljevics Gogol
A köpönyeg (olvasónapló)

Lev Nyikolajevics Tolsztoj
Ivan Iljics halála (olvasónapló)

Arthur Conan Doyle
Sherlock Holmes kalandjai (elemzés)

Dráma

Henrik Ibsen
Babaház (Nóra) / Babaszoba (elemzés)
Babaház (Nóra) / Babaszoba (olvasónapló)

Líra (klasszikus modernség, előmodernség)

Charles Baudelaire
Az albatrosz (elemzés)
Kapcsolatok (elemzés)
Egy dög (elemzés)
Őszi ének (elemzés)

Paul Verlaine
Őszi chanson (elemzés) 
Holdfény (elemzés)
Költészettan (elemzés)

Arthur Rimbaud
Kóborlásaim (elemzés)
A magánhangzók szonettje (elemzés)
A részeg hajó (elemzés)

Stéphane Mallarmé
Tengeri szél (elemzés)
Sóhaj (elemzés)

Rainer Maria Rilke
Őszi nap (elemzés)
A párduc (elemzés)
Archaikus Apolló-torzó (elemzés)

Walt Whitman
Hallom Amerika dalát (elemzés)

XX. század (klasszikus modernség, avantgárd)

Líra

Guillaume Apollinaire
Kikericsek (elemzés)
A megsebzett galamb és a szökőkút (elemzés)

Vlagyimir Vlagyimirovics Majakovszkij
Nadrágba bújt felhő (elemzés)

Próza

Franz Kafka
Az átváltozás (elemzés)
Az átváltozás (olvasónapló)

Albert Camus
Közöny (olvasónapló)

Posztmodern

Próza

Gabriel García Marquez
Száz év magány (elemzés)