Az alábbi szempontlista egyedülálló szolgáltatás, amit csak a verselemzes.hu kínál:

Rákattintva a szempontok valamelyikére, kilistázhatóak az adott műfajhoz, stílusirányzathoz stb. tartozó versek. Tehát ha szeretnétek tudni, mely versek tartoznak pl. az óda műfajába, kattintsatok a listában a “Műfaj” kategória alatti “óda” linkre, és az oldalon található összes óda megjelenik találatként.

Ha arra vagytok kíváncsiak, mely versekben található szinesztézia, akkor kattintsatok a “Költői képek” kategória alatt található “szintesztézia” linkre, és így tovább!

Próbáljátok ki! Jó mulatást! 🙂

Stíluskorszak / stílusirányzat
reneszánsz
rokokó
felvilágosodás
klasszicizmus
szentimentalizmus
népiesség
romantika
realizmus
kevert vagy átmeneti stílus

Műfaj
dal
elégia
elégiko-óda
epigramma
epigrammaformába sűrített elégia
elégikus epigramma
életkép (zsánerkép)
himnusz
kevert vagy átmeneti műfaj
óda
rapszódia
lírai dialógus
drámai monológ
tájleíró költemény

Költői képek
allegória
hasonlat
megszemélyesítés
metafora
metonímia
szinekdoché
szinesztézia

Költői eszközök
piktúra
szentencia
negatív festés
túlzás (hiperbola)
látomásosság
késleltetés
sűrítés
tabló
variáció
utalás
érzékhatások
 akusztika (hanghatások)
 illatérzetek
vizualitás (látványelemek)
tapintási érzetek
ízlelési érzetek

Stilisztikai (retorikai) alakzat
allúzió
inverzió
ismétlés
● anafora
● refrén
poliszindeton
chiazmus
figura etymologica
fokozás
halmozás
párhuzam

Szövegalakzat
gondolatritmus

Logikai viszony
ellentét
● oximoron
paradoxon
párhuzam

Modalitás
felkiáltás
felszólítás
kérdés
óhajtás
kijelentés

Szerkezet
értékszembesítés
időszembesítés
keretezés
aranymetszés
anticipáció (előreutalás)
retrospekció (visszautalás)
pilléres vagy hídszerkezet

Szókincs
antikizáló
archaikus (régies)
keresztény
népies
tájnyelvi
választékos

Tagolás
egység
tömb
versszak

Verstípus
alkalmi vers
bordal
búcsúvers
gondolati vers
létösszegző vers
ars poetica
tájvers
udvarlóvers
szerelmes vers
szerepvers
hazafias vers
tanító (didaktikus) vers
vitézi vers
istenes vers

Zenei eszköz
alliteráció
hangfestő szavak
hangutánzó szavak
rím
asszonánc
betűrím
bokorrím
félrím
keresztrím
páros rím
tiszta rím
ölelkező rím
ragrím
rímtelen
ritmus
időmértékes
szimultán
ütemhangsúlyos (magyaros)

Versláb
ionicus a minore
jambus
trocheus
daktilus
anapesztus
spondeus
pürrikhiusz

Sorfajta
hexameter
pentameter
disztichon
hendekaszillabus (phalaikoszi sor)

Strófaszerkezet
alkaioszi strófa
szapphói strófa
aszklepiadeszi strófa
Balassi-strófa
kis Himfy-strófa
skót balladaforma

Verstani eszköz
áthajlás (enjambement)

Beszédhelyzet
megszólítás
önmegszólítás
könyörgés

Hangnem
alázatos
áhítatos
bensőséges
békés
bíráló
bizakodó
bizalmas
biztató
buzdító
cinikus
csalódott
csintalan
csipkelődő
csöndes
csüggedt
döbbent
dühös
elégedett
elégedetlen
elégikus
elkeseredett
elmélkedő
elvágyódó
emelkedett
erotikus
érzéki
esdeklő
felháborodott
fennkölt
fenyegető
finomkodó
fohászkodó
gondtalan
gyöngéd
gunyoros
hetyke
higgadt
hideg
himnikus
humoros
indulatos
ironikus
ítélkező
izgatott
játékos
keserű
kérlelő
kétségbeesett
kiábrándult
kihívó
könyörgő
könnyed
közvetlen
kritikus
lázító
lelkes
lírai
magabiztos
magasztos
megrendült
megvető
nyugodt
nyugtalan
ódai
önironikus
önmarcangoló
pajzán
panaszos
patetikus
perlekedő
profán
profetikus
provokatív
rebellis
reménytelen
rezignált
rémült
részvétteljes
sóvárgó
szarkasztikus
számonkérő
szánakozó
szellemes
személyes
szemlélődő
szentenciózus
szenvedélyes
szkeptikus
szomorú
szorongó
szuggesztív
töprengő
tragikus
türelmetlen
ünnepélyes
vágyakozó
végletes
vigasztalan
vívódó
zaklatott

Hangulat
bánatos
borongós
derűs
érzelmes
fájdalmas
felszabadult
feszült
komor
mélabús
melankolikus
merengő
optimista
örömteli
pesszimista
reménykeltő
szentimentális
vidám
zavartalan

Költői szerep
váteszi

Világkép
biblikus

Íráskép, rejtett szimbolikus jelek
Krisztus-ábra
akrosztichon